Gmina Łobez
Powróć do: PROJEKTY UNIJNE

Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Łobez

Zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przedmiotowe narzędzie umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail, lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Przyjęte rozwiązanie ułatwi zgłaszanie nieprawidłowości i sprzyjać będzie realizacji Programu w sposób etyczny i przejrzysty.

 

 

Co należy zgłaszać:

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.

2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

Termin zgłaszania nieprawidłowości do: 2022-12-31


Jednostka Realizująca Projekt: "Uzupełnienie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Łobez" 

 

Burmistrz Łobza informuje, że Gmina Łobez przystąpiła do realizacji zadania nr 3, tj. budowę sieci  kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Łobzie w ramach projektu pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Łobez”. Projekt ten jest realizowany w latach 2016 - 2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Ponadto, w ramach tego zadania ze środków Powiatu Łobeskiego zostanie wykonana również kanalizacja deszczowa i nowe chodniki w ul. Słowackiego.

Realizacja zadania planowana jest do końca października 2017 roku.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.

Instytucją wdrażającą projekt jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie.

    

W ramach pozostałych zadań projektu w 2016 roku wykonano:

zadanie nr 4. budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Wysiedle, Suliszewie i Niegrzebia oraz sieć kanalizacji deszczowej w miejscowości Wysiedle oraz w następnych latach zostaną wykonane następujące zadania:

zadanie nr 1. budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej wraz z przepompownią ścieków na trasie Dalno – Łobez

zadanie nr 2. budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w m. Łobez ul. Rapackiego i Obrońców Stalingradu

 

Całkowita wartość projektu:  16 624 083,07 PLN

Kwota dofinansowania          8 110 572,58 PLN

 

 


 

 

Burmistrz Łobza informuje, że Gmina Łobez realizuje projekt pt. „UZUPEŁNIENIE GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI ŁOBEZ” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Projekt przyczyni się w sposób bezpośredni do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Łobez. Celem projektu jest :

- zmniejszenie ryzyka przesiąkania zanieczyszczeń do gruntu i poprawa stanu jakości wód powierzchniowych

- ochrona i zachowanie stanu ekologicznego wód i rzek Regi i Bałtyku

- wypełnianie zobowiązań prawnych w związku z poprawą parametrów oczyszczanych ścieków

- ograniczenie energochłonności systemu, poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kan. sanitarną oraz deszczową

- poprawa jakości życia poprzez likwidację uciążliwości zapachowych związanych z opróżnieniem zbiorników bezodpływowych

- polepszenie warunków sanitarnych i zmniejszenie ryzyka zachorowań

-poprawa efektywności systemu gosp. ściekowej

- podniesienie atrakcyjności terenu dla inwestorów

- podniesienie wartości nieruchomości ( nieruchomości podłączone do systemu zyskują większą wartość)

W ramach projektu zostaną wykonane następujące roboty budowlane:

  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej wraz z przepompownią ścieków na trasie Dalno – Łobez
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w m. Łobez
     ul. Rapackiego i Obrońców Stalingradu
  • budowa sieci  kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w m. Łobez
    ul. Słowackiego

Ponadto w ramach projektu wybudowano sieć  kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Wysiedle, Suliszewie i Niegrzebia oraz sieć kanalizacji deszczowej w miejscowości Wysiedle.
Całkowita wartość projektu:  16 624 083,07 PLN
Kwota dofinansowania       8 110 572,58 PLN