Gmina Łobez
Powróć do: PROJEKTY UNIJNE

STARE BOISKO-Rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości

 

„STARE BOISKO” – REWITALIZACJA ZDEGARODWANEGO PLACU REKREACYJNEGO PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI W ŁOBZIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ PROMENADY”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. 

 

CEL: Zmniejszone zagrożenie wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne.

PLANOWANE EFEKTY: Głównym efektem będzie poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej poprzez zagospodarowanie placu miejskiego „Stare Boisko” w  Łobzie w obszarze wyznaczonym do rewitalizacji.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 6.442.000,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 4.000.000,00 zł ,  w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.529.411,77 zł, ze środków Budżetu Państwa 470.588,23 zł.

1.000.000,00 zł przeznaczony na wkład własnych ze źródeł finansowanych przyznanych  w ramach I transzy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje zadania dla jednostek samorządu terytorialnego