Gmina Łobez

Sposób postępowania z odpadami od 1 lipca 2013

         Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminę szereg nowych zadań i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku, zmieniła też w sposób znaczący system gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności zasady finansowania systemu.  Właściciele nieruchomości, którzy do dnia 1 lipca 2013 r. zobowiązani byli do podpisywania umów z podmiotami odbierającymi odpady komunalne z terenu ich nieruchomości, mają obecnie obowiązek uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Łobzie. Zgodnie  z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu.

        Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada określenie stawek opłat niepowiązanych bezpośrednio z ilością odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości. Założeniem nowego systemu jest uniezależnienie wysokości opłaty od ilości odebranych od właściciela nieruchomości odpadów komunalnych, co w efekcie prowadzić ma do nieopłacalności nielegalnego pozbywania się odpadów. Nowy system wiąże się także koniecznością wywiązania się ze zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej w zakresie osiągnięcia odpowiednich poziomów ekologicznych, m.in. nieskładowania odpadów ulegających biodegradacji oraz odpowiednich poziomów recyklingu i ponownego użycia odpadów selektywnie zbieranych takich jak: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne.

       Rada Miejska w Łobzie, dostosowując system zbiórki odpadów komunalnych do wymogów prawa i miejscowych uwarunkowań, podjęła następujące uchwały: w sprawie przyjęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łobez niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne, w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łobez, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łobez,  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Łobez.

        Podkreślić należy, że nowy system zakładał obligatoryjny odbiór odpadów z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy  i fakultatywny z nieruchomości niezamieszkałych. W trakcie tworzenia nowego systemu Rada Miejska w Łobzie podjęła uchwałę o odbieraniu odpadów komunalnych również z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy. Tym samym zbiórką objęto cały strumień odpadów komunalnych powstających na terenie gminy.

           W ustawie określono katalog metod dla ustalenia opłaty za odpady, spośród których Rada Miejska w Łobzie początkowo wybrała jedną metodę, tzw. „od głowy”, w której opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, wprowadzona zmianą ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. (wejście w życie 6 marca 2013 r.) dała możliwość wyboru kilku metod ustalania opłat i różnicowania stawek opłat za odpady komunalne i obecnie obowiązuje jedna metoda naliczania opłaty od ilości osób zamieszkałych

Bardzo ważnym elementem nowego systemu jest prawidłowa segregacja odpadów.

Od dnia 01 stycznia 2020 r. na terenie Gminy Łobez funkcjonuje system odbioru odpadów komunalnych, który obejmuje właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Uchwałą nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne(Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 24 lipca 2019 r. poz. 4081)  nieruchomości niezamieszkałe z dniem 01 stycznia 2020 r. zostały wyłączone z gminnego sytemu  odbioru odpadów komunalnych. Zgodnie z art. 6i ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości niezamieszkałych zostali zobowiązani do zawarcia indywidulanych umów na wywóz odpadów komunalnych z firmą zajmującą się wywozem odpadów komunalnych na terenie Gminy Łobez.