Gmina Łobez
Powróć do: PROJEKTY UNIJNE

Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku sklepu na świetlicę wiejską

Gmina Łobez otrzymała dofinansowanie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, konkurs nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/18 w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Spośród 95 pisemnych wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę dofinansowania 199 395 788,70 zł zostało wybranych wg punktacji 35, w tym wniosek złożony przez Gminę Łobez na realizację zadania pn. „Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku sklepu na świetlicę wiejską w Rynowie wraz   z wyposażeniem”. Łączna wnioskowana wartość projektu to 435 677,48 zł, z czego wartość dofinansowania wyniesie 318 889,54 zł.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach niniejszego projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców przede wszystkim zdegradowanego obszaru położonego we wsi Rynowo oraz jego ożywienia gospodarczego i społecznego (która przełoży się na wzrost atrakcyjności społeczno-gospodarczej całej gminy), gdzie zlokalizowana jest planowana do rewitalizacji infrastruktura, a gdzie doszło do kumulacji negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych. Wykonanie kompleksowej rewitalizacji przedmiotowej infrastruktury przyczyni się do ogólnej poprawy zagospodarowania i ładu przestrzennego ww. obszaru wsi Rynowo, a także wpłynie na zapewnienie wysokiego poziomu jej estetyki i przywrócenie funkcji użyteczności publicznej. Z drugiej strony, spowoduje, iż Gmina Łobez będzie potrafiła zapewnić swoim mieszkańcom i gościom nie tylko dostęp do dobrodziejstw natury, spokój, czy możliwość ucieczki od zgiełku, ale także uporządkowaną i atrakcyjnie zagospodarowaną przestrzeń publiczną oraz coraz bogatszą ofertę kulturalno-edukacyjno-rekreacyjną, co wpłynie na rozwój potencjału turystycznego gminy. Przede wszystkim jednak realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wpłynie na poprawę warunków życia społeczności zamieszkujących ww. obszar wsi Rynowo (oraz pozostałej części gminy Łobez), dzięki czemu nastąpi ograniczenie jej wykluczenia społecznego. Będzie to możliwe z uwagi na fakt, iż dzięki rewitalizacji obecnie zdegradowanej infrastruktury wsi Rynowo, mieszkańcy niniejszego obszaru zostaną pobudzeni do aktywności społeczno-gospodarczej, zyskując przy tym bezpieczną, atrakcyjną i tętniącą życiem przestrzeń, która posiadać będzie potencjał do wieloaspektowego rozwoju. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia umożliwi równocześnie dalszy proces zacieśniania więzi i integracji społeczności lokalnej skupiając życie społeczne wsi Rynowo w jednym miejscu, jakim stanie się świetlica wiejska..

Aktualnie zakończył się pierwszy etap realizacji inwestycji pn. „ Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego  budynku sklepu na świetlicę wiejską w Rynowie”.   Wykonawcą robót budowlanych wybranych w ramach przetargu nieograniczonego była firma P.P.U.H. POL-MAR MAREK NIEDŹWIEDZKI z siedzibą  w Łobzie. Wartość zadania wyniosła: 280.000,00 zł.   

Kolejnym etapem jest zakup nowego (pierwszego) wyposażenia świetlicy m.in. mebli, stołów, siedzisk, krzeseł,  sprzętów komputerowych, sprzętów AGD. Ponadto zostanie wykonane zagospodarowanie terenu wokół poprzez wykonanie ogrodzenia oraz montaż urządzeń placu zabaw.