Gmina Łobez
Powróć do: PROJEKTY UNIJNE

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie


 

 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie

Projekt Nr POIS.01.01.00-00-0325/12-01 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Gospodarka wodno - ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Gmina Łobez nie zwalnia tempa w realizowaniu inwestycji proekologicznych na swoim ternie. W ramach Funduszu Spójności wykonano Termomodernizację 11 obiektów użyteczności publicznej, wybudowano 10 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej, a obecnie kończymy najważniejszą inwestycję komunalną polegającą na modernizacji wraz z rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Łobzie. Modernizacja oczyszczalni ścieków jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I. Gospodarka Wodno – Ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15.000 RLM.

Realizacja inwestycji przyczyni się do:

-  zwiększenia wydajności i sprawności oczyszczalni

-  mechanizacji i automatyzacji procesów oczyszczania ścieków w usuwaniu osadu nadmiernego

-  wprowadzenia nowej konstrukcji zbiorników oczyszczalni w technologii żelbetowej, gwarantującej szczelność obiektów i ich wieloletnią odporność na zniszczenie

-  zapewnienia wymaganego składu ścieków oczyszczonych wg norm prawnych polskich i unijnych, a tym samym znaczne zmniejszenie związków biogennych odprowadzanych do rzeki Rega jako obszaru chronionego Natura 2000.

 

Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków przyczyni się do poprawy rozwoju infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia i rozwijaniu spójności terytorialnej a co za tym idzie służy rozwojowi miasta.

 

Okres realizacji projektu: kwiecień 2012 - czerwiec 2015.

 

Całkowita wartość projektu:    13 042 663,43 PLN

Kwota dofinansowania:             6 699 427,57 PLN 

 

 


 

Burmistrz Łobza informuje, że Gmina Łobez realizuje projekt pt. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I. Gospodarka Wodno – Ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15.000 RLM.

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko jest jednym z narzędzi współfinansowania realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). KPOŚK jest dokumentem rządowym mającym na celu wypełnienie zobowiązań przyjętych przez Polskę w Traktacie Akcesyjnym w zakresie wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG. Program ten stanowi plan działań inwestycyjnych w celu osiągnięcia pełnej zgodności z wymogami dyrektywy do końca 2015 r.

Projekt realizowany przez Gminę Łobez pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie” przewiduje wykonanie modernizacji obiektów istniejącej oczyszczalni ścieków oraz budowę 4 nowych obiektów, w tym: wielofunkcyjnego reaktora biologicznego przepływowego w wysokiej sprawności usuwania związków azotu i fosforu.

Realizacja inwestycji przyczyni się do:

- zwiększenia wydajności i sprawności oczyszczalni

- mechanizacji i automatyzacji procesów oczyszczania ścieków w usuwaniu osadu nadmiernego

- wprowadzenia nowej konstrukcji zbiorników oczyszczalni w technologii żelbetowej, gwarantującej szczelność obiektów i ich wieloletnią odporność na zniszczenie

- zapewnienia wymaganego składu ścieków oczyszczonych wg norm prawnych polskich i unijnych, a tym samym znaczne zmniejszenie związków biogennych odprowadzanych do rzeki Rega jako obszaru chronionego Natura 2000.

Całkowita wartość projektu:    13 042 663,43 PLN

Kwota dofinansowania:             6 699 427,57 PLN

 

Na dzień 23 września 2014r. zmodernizowano już budynek krat, pompownię ścieków surowych, pompownię osadu, stację PIX, przeprowadzono renowację wnętrza osadników, wybudowano reaktor biologiczny przepływowy, tłokowy, wykonano fundament pod silos wapna oraz w budynku kotłowni zamontowano kocioł na ekogroszek 150 kW. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowanym zaawansowanie robót kształtuje się na poziomie 40% całkowitej inwestycji.

 

Nadmienić należy, że Gmina Łobez zrealizowała wiele innych inwestycji komunalnych między innymi takich jak: doprowadzenie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do terenów Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Łobez, kanalizację sanitarną i deszczową osiedla leśnego, przeprowadzono termomodernizację 11 budynków użyteczności publicznej, rozbudowano przedszkole miejskie, wybudowano 2 nowe świetlice wiejskie a także wyremontowano wraz z kompletnym wyposażeniem 5 istniejących świetlic wiejskich i wiele innych większych i mniejszych inwestycji. Gmina Łobez w latach 2010 – 2014 wydała na inwestycje i remonty kwotę 33.724.314,98 zł. w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 14.842,086,76 zł.

 

 

 


 

 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa

 

Działanie 1.1: Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

 

Nr Umowy: POIS.01.01.00-00-325/12

 

Tytuł projektu: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie”

 

Całkowita wartość projektu:    12.536.446,57  PLN

 

Dofinansowanie z Funduszu Spójności:   6.402.982,57  PLN

 

Aktualny stan realizacji:

 1. Wykonano studium wykonalności i SIWZ dla projektu.
 2. W przetargu nieograniczonym wybrano MAO (Measure Authorising Officer).
  Został nim:
  Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Budowlanych Henryk Łańcucki
  Ul. Kościuszki 1A
  77-300 Człuchów
 3. W przetargu nieograniczonym wybrano Inżyniera Kontraktu. Został nim: 
  KOMPLET INWEST Sp.J. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska - Nieboj,  
  al. 11-go Listopada 91K 
  66-400 Gorzów Wlkp.
 4. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych. Została nim firma: 
  „FAMBUD- Jerzy Pietrzak” Sp. z o.o.
  Ul. Mszczonowska 73
  96-100 Skierniewice
  Została wykonana tablica informacyjna, która została zamontowana  na placu przed Zespołem Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie.
 5. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych: luty 2014 r.
  Planowany termin zakończenia robót budowlanych: kwiecień 2015 r.
 6.  Wydatki poniesione od początku realizacji projektu: 134.915,89 PLN (31.12.2013 r.)

 

     Planowany termin zakończenia projektu: czerwiec 2015 r.