Gmina Łobez
Powróć do: Rada Miejska w Łobzie

Kompetencje

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990r., art.18.2


Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 1.      uchwalanie statutu gminy,

2.      Ustalenie wynagrodzenia wójta stanowienie o kierunkach jego działania
         oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3.      powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu
         oraz sekretarza gminy – na wniosek wójta,

4.      uchwalenie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu
         oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
         z tego tytułu,

5.      uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6.      uchwalenie programów gospodarczych,

7.      ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania
         im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania im składników mienia
         do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych
         na realizację zadań przez te jednostki,

8.      podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych
         w odrębnych ustawach,

9.      podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres
          zwykłego zarządu, dotyczących:

         a)       określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych
                   oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy
                   szczególne nie stanowią inaczej: do czasu określenia zasad wójt może dokonywać
                   tych czynności wyłącznie za zgoda rady gminy,

          b)       emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania,
                    nabywania i wykupu przez wójta,

          c)       zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów

          d)       ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych
                    zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

           e)       zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości
                     przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gmin,

           f)         tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i
                      występowania z nich,

           g)       określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

           h)       tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych
                     jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,

           i)        ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta
                      w roku budżetowym,

10.  określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11.  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

12.  podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie
       na ten cel  odpowiedniego majątku,

12a.podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i
       regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń
       społeczności lokalnych i regionalnych,

13.  podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych
       oraz wznoszenia pomników,

14.  nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

14a.podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla   uczniów i studentów,

15.  stanowienie w innych sprawach  zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.