Gmina Łobez
Powróć do: Komisje Rady Miejskiej

Komisja Budżetowa

Komisja Budżetowa

Skład Komisji:

1) Grekowicz Wiesław – Przewodniczący Komisji;

2)  Hlib Adam - Zastępca przewodniczącego;

3) Bartos Krzysztof;

4) Kużel Antoni;

5) Romejko Wiesława;

6) Stankiewicz Henryk;

7) Szpryngacz Mariusz;

8) Wijatyk Mariusz;

9) Włodarz Leokadia.


 

Zakres działania Komisji w szczególności obejmuje sprawy:

 1. przygotowania i wykonywania budżetu,
 2. gospodarki finansowej, w tym podatków, opłat, pożyczek, kredytów, obligacji i poręczeń,
 3. samoopodatkowania mieszkańców,
 4. dotacji celowych,
 5. rezerw celowych 
 6. planowania gospodarczego,
 7. wykorzystania mienia komunalnego,
 8. udziału w związkach i i porozumieniach komunalnych,
 9. tworzenia gminnych jednostek organizacyjnych,
 10. wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
 11. kanalizacji i urządzeń sanitarnych,
 12. budownictwa komunalnego
 13. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 14. działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej,
 15. targowisk i bazarów,
 16. planowania przestrzennego miasta,
 17. gazyfikacji i ciepłownictwa,
 18. utrzymania dróg, ulic, placów i parkingów.