Gmina Łobez
Powróć do: Rys historyczny

Położenie

Gmina Łobez położona jest w środkowej części Pomorza Zachodniego, w powiecie łobeskim nad rzeką Regą. Krzyżują się tutaj ważne szlaki komunikacyjne: linia kolejowa Szczecin – Gdańsk oraz trasa samochodowa Gorzów Wielkopolski – Kołobrzeg. Niewielkie odległości: do Bałtyku (70 km do Kołobrzegu), do granicy zachodniej (80 km do Szczecina i 90 km do Kołbaskowa) oraz do międzynarodowego lotniska w Goleniowie (60 km), sprzyjają kontaktom gospodarczym i turystycznym.

Gmina zajmuje obszar 228 km2, leżący na styku Wysoczyzny Łobeskiej i Pojezierza Drawskiego, najciekawszych obszarach województwa zachodniopomorskiego. Główne drogi wyjazdowe z miasta prowadzą do Węgorzyna, Nowogardu, Reska, Świdwina i Drawska Pomorskiego.

Pod względem zaludnienia gmina Łobez należy do średnich w województwie zachodniopomorskim. Zamieszkuje ją 14 737 mieszkańców, z czego 10 835 w mieście.

Do dziedzictwa kulturowego Łobza należą: późnogotycki kościół farny z XV w. i domy ryglowe z XVIII i XIX w. W każdej niemal wsi odnajdujemy pamiątki przeszłości w postaci dworków (Zajezierze, Łobżany), parków podworskich z pomnikami przyrody (Zachełmie), oraz  wiejskich  kościółków. Wskazać tu można chociażby piękny kościół w Wysiedlu (XVI w.), z cennym renesansowym ołtarzem protestanckim (XVII w.), oraz kościół w Dobieszewie (XVI w.), z drewnianym tryptykiem (XIII w.). Na szczególną uwagę zasługuje także holenderski wiatrak w Poradzu (XIXw.) i poniemiecki cmentarz w Przyborzu (XIX/XX w.).

Ogromnym skarbem Ziemi Łobeskiej jest środowisko naturalne. Malownicze tereny sprzyjają wycieczkom pieszym, rowerowym i konnym. Edukacji ekologicznej, turystyce i rekreacji służy leśna ścieżka edukacji ekologicznej. Szczególnie interesującymi przystankami trasy są: gospodarka łowiecka z paśnikiem i amboną myśliwską, przystań kajakowa na Redze, dwa drewniane mostki przerzucone przez rzekę. Wytyczono również trasy rowerowe, prezentujące łobeskie cuda przyrody nieożywionej i ożywionej. Szlak „Doliną rzeki Regi” przebiega malowniczą doliną rzeki o wysokich, stromych zboczach z licznymi wąwozami, parowami i jarami, porośniętymi starym lasem. Trasa „Rezerwaty i pomniki przyrody” prowadzi do najciekawszych obiektów florystycznych Ziemi Łobeskiej np. Kniewskie Błoto, aleja lipowa Zachełmie - Meszne, czy rezerwat nad jez. Piaski.

Nasze jeziora są atrakcyjne zarówno dla amatorów sportów wodnych jak i dla wędkarzy. Jezioro Karwowo zapewnia znakomite warunki do wypoczynku. Położone jest w dolinie rzeki Regi, wsród starego, grzybnego lasu. Nad brzegiem wytyczono kąpielisko z pomostem oraz zbudowano zadaszenia ze stołami i ławkami. Jest też pole namiotowe i miejsce na bezpieczne ognisko.

Biorąca swój początek w lasach Pojezierza Drawskiego Rega o długości 179 km., przepływa przez gminę malowniczą doliną o wysokich zboczach, dochodzących nawet do 50 m. Na skraju Przyborza
z wysokiego brzegu rozciąga się piękna panorama doliny rzeki. Są tutaj wymarzone warunki do nauki i uprawiania lotniarstwa. Bystry nurt rzeki, w którym żyją pstrągi i trocie, przyciąga nie tylko wędkarzy, świetne warunki znajdują tu też miłośnicy kajakarstwa. Powszechnie znane są coroczne spływy kajakowe „Regą do morza”.

ŚRODOWISKO  GEOGRAFICZNE


GEOMORFOLOGIA  I  GLEBY

Dziesięć tysięcy lat temu lądolód skandynawski po bardzo długim postoju zaczął się wytapiać. Rozpoczął się okres tworzenia obecnego krajobrazu tych ziem. Największe zmiany wytworzyły procesy rzeźbotwórcze rzek i okresowych strumieni. Materiał budujący obszar Ziemi Łobeskiej to skały rzecznolodowcowe akumulowane przez lądolód i rzeki - piaski, żwiry i gliny zwałowe z dużą ilością otoczaków i głazów narzutowych. W dolinach utworzyły się liczne pokłady torfu i kredy jeziornej. Są to surowce mineralne wydobywane także współcześnie. W okolicach Łobza zlokalizowane są także pokłady rudy żelaza, tzw. rudy darniowej (orszyn).      

Gleby gminy zostały utworzone z utworów czwartorzędowych. Silnie są związane ze skałą macierzystą. Najbardziej powszechne są słabe gleby bielicowe wytworzone na bazie piasków i glin z zasypania lodowcowego i wodnolodowcowego. Rzadziej spotykane są urodzajne gleby brunatne - okolice Bełczny, Poradza i Trzeszczyny. Miejscami wystepują gleby torfowe, wyścielające obniżenia terenu, powstałe często wskutek zanikania zbiorników wodnych (dolina Regi w okolicach Łobza, Unimia, Zachełmia).

UKSZTAŁTOWANIE   POWIERZCHNI

Obszar gminy Łobez charakteryzuje bogata rzeźba terenu i znaczne różnice w krajobrazie. Głównymi czynnikami, które kształtowały krajobraz okolic Łobza, były lądolód i rzeki. Lodowiec pozostawił równinne, niekiedy lekko sfalowane moreny denne płaskie oraz pagórkowate moreny denne faliste i moreny czołowe. Utworzone przez lądolód tereny przez tysiące lat modyfikowane były przez rzeki, okresowe strumienie i wiatry.

Wysoczyzna Łobeska obejmuje w zasadzie płaski obszar moreny dennej, gęsto poprzecinany głębokimi dolinami rzecznymi z licznymi wąwozami i parowami (północno-zachodnia część gminy). Wysokość wzniesień przekracza tu nieznacznie 100 m n.p.m. Najbardziej interesująca jest dolina Regi. Szczególnie ciekawy jest odcinek poniżej Łobza, gdzie rzeka płynie licznymi zakolami środkiem szerokiej na ponad 2 km doliny o wysokich stromych zboczach. Różnice wysokości przekraczają 50 m.

Obszar Pojezierza Drawskiego, silnie pofałdowany i pagórkowaty, obejmuje utwory moreny dennej falistej i moreny czołowej (południowo-wschodnie partie gminy). Wzniesienia sięgają tu 130 m n.p.m. Najwyższe wzgórze gminy, górujące nad jez. Nowe Zajezierze, osiąga 139 m n.p.m.

KLIMAT

Obszar gminy Łobez należy do umiarkowanego, morsko-kontynentalnego regionu klimatycznego, z wyraźną przewagą wpływów morskich. Z uwagi na bliskość i zasobność zbiorników wodnych, w tym bezpośredni wpływ Bałtyku oraz znaczną powierzchnię lasów, klimat charakteryzuje się dużą wilgotnością powietrza. Opadów jest tu więcej niż na południu Pomorza czy w strefie nadodrzańskiej. Roczne sumy opadów wynoszą średnio 650-720 mm.

Nie występują znaczne różnice temperatur. Przejściowy charakter klimatu wpływa na zmienność i kapryśność pogody. Wyróżnia się sześć pór roku: przedwiośnie, wiosnę, lato, jesień, przedzimie i zimę. Średnia roczna temperatura wynosi tu 7,5oC. W porównaniu do zachodniej części województwa zachodniopomorskiego obszar gminy Łobez jest chłodniejszy. Często opóźniona jest wiosna i lato. To oziębiający wpływ Bałtyku i jezior. W drugiej połowie lata i na początku jesieni występują znaczne opady atmosferyczne. Zima, za sprawą ocieplającego wpływu morza, jest łagodna z częstymi odwilżami. Przeważa cienka pokrywa śnieżna, która tak jak i zmarzlina w zasadzie nie utrzymują się całą zimę. Okres wegetacyjny, rozpoczynający się na początku kwietnia, trwa 210-220 dni, a w okolicach Bełczny i Karwowa nawet 225 dni. Specyficzne mikroklimaty występują w dolinach rzek. Na Ziemi Łobeskiej przeważają wiatry zachodnie.