Gmina Łobez

Podnoszenie konkurencyjności gospodarczej strefy centrum poprzez dostosowanie infrastruktury technicznej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie (SSE) do potrzeb inwestorów strategicznych.


 

Podnoszenie konkurencyjności gospodarczej strefy centrum  poprzez dostosowanie infrastruktury technicznej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie (SSE) do potrzeb inwestorów strategicznych.

 

 

Gmina Lobez realizację projekt pn. "Podnoszenie konkurencyjności gospodarczej strefy centrum  poprzez dostosowanie infrastruktury technicznej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  w Łobzie (SSE) do potrzeb inwestorów strategicznych".

 

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności gospodarki Łobza i Strefy Centrum poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych z zastosowaniem preferencyjnych warunków dla działań zwiększających poziom inwestycji przedsiębiorców oraz ilości inicjatyw gospodarczych.

 

W ramach projektu zostanie wykonane pełne uzbrojenie terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefa Łobez przy ulicy Drawskiej w Łobzie. Wykonane zostaną następujące elementy uzbrojenie technicznego:

- kanalizacja sanitarna;

- kanalizacja deszczowa;

- sieć wodociągowa;

- drogi;

- oświetlenie drogi.

 

Realizacja projektu stworzy zabezpieczenie techniczne dla firm zewnętrznych, które już obecnie zamierzają inwestować na tym terenie i tworzyć nowe miejsca pracy dla mieszkańców gminy Łobez.

 

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 1  Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie

Działanie 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych.

 

Całkowita wartość projektu - 8.698.812,83 zł.

Wysokość dofinansowania UE -85% wydatków kwalifikowanych na roboty liniowe

                                       -50% wydatków kwalifikowanych na roboty drogowe

 

 

 

 

Gmina Łobez w dniu 12 września 2018 r. dokonała odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. „ Budowa sieci sanitarnych, oświetlenia ulicznego i nawierzchni drogowej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Łobzie”.

W ramach przedmiotu odebrano:   15906,5 m2 powierzchni drogi, 538,0 m2 powierzchni zjazdów, 7867,0 m2 powierzchni chodników, sieć kanalizacji deszczowej: PVC f200 – 368,91 mb, PVC f315-  597,80 MB, PCV f400 – 2094,32 mb, wpusty 90 szt., studnie betonowe f1000 – 67 szt., sieć kanalizacji sanitarnej:  PVC f200 (sieć) – 561,35 mb, PVC f200 (przyłącza) – 119,14 mb, studnie PVC f425 – 25 szt., studnie betonowe f1000 – 6 szt., sieć wodociągową: PE f90- 110,19 mb, PE f125 – 192,21 mb, PE f160 – 860,08 mb, hydrant nadziemny – 3, studnia betonowa rozprężna f1800 – 1 szt. , sieć elektroenergetyczna: kabel energetyczny – 2548,12 mb, lampy uliczne – 57 szt.

Wartość robót będących przedmiotem odbioru wynosi: 8 016 955,84 zł brutto.