Gmina Łobez
Powróć do: Rys historyczny

Herb i Flaga

Etymologia słowa „Łobez“ ginie w mrokach dziejów. Przypuszcza się, że miasto wywodzi swoją nazwę od rzeki, nad którą jest położone. Starosłowiańskie słowo „laba”, oznaczało wszystko płynące lub zachowujące stan płynny. Inna interpretacja wskazuje pochodzenie nazwy od słowa „lobose”, które oznaczało miejsce podmokłe, porośnięte tatarakiem zwanym ongiś łabuziem. W obu przypadkach akcentowana jest lokalizacja osady nas wodą.

 

31.08.2017 r.,  podczas Sesji Rady Miejskiej, radni podjęli uchwałę jednogłośnie. Teraz wszystko zgodne jest z przepisami Komisji Heraldycznej.

Starania o ustanowienie nowego herbu i flagi Gminy Łobez rozpoczęły się w listopadzie 2016 r. kiedy to podjęto Uchwałę nr XXIV/182/2016 z dn. 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Łobzie w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego " ZASŁUŻONY DLA GMINY ŁOBEZ" i regulaminu jego przyznania. Uchwała została wysłana do Komisji Heraldycznej (organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw administracji publicznej do spraw związanych z heraldyką, weksylologią oraz falerystyką), z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie wzoru medalu. Wniosek odrzucono z powodu braku pozytywnej opinii dot. herbu Łobza, który został umieszczony na awersie medalu. W 1998 roku zmieniono przepisy ustrojowe i nałożono na gminy obowiązek uzyskania pozytywnej opinii nt. herbu, flagi oraz innych symboli jednostek samorządu terytorialnego. Sytuacja ta dotyczyła również gmin, które wprowadziły swoje symbole przed rokiem 98. Rozpoczęła się żmudna praca nad powstaniem nowego wzoru graficznego herbu i flagi Łobza. Należało przygotować studium historyczno-heraldyczne herbu i flagi, zawierające załączniki w postaci barwnego wzoru i opisu znaku ze wzornikiem barw w systemie CMYK oraz rysunkiem konturowym z podaniem proporcji części składowych. Po skompletowaniu dokumentów 20 stycznia 2017 r. wysłano pierwszy wniosek. Wzór graficzny herbu i flagi przedłożony Komisji do zaopiniowania został niezmieniony. Zamysł był taki, by jak najmniej ingerować w grafikę i zmieniać herb, który zwyczajowo obowiązuje w Łobzie od ponad 20 lat. Wniosek jednak odrzucono. W dniu 17 marca br. Komisja Heraldyczna w piśmie zwrotnym argumentowała:
"projekt herbu bliski poprawności, ale zawiera pewne uchybienia, uniemożliwiające wydanie opinii pozytywnej (..) Układ barw na fladze nieodpowiedni." W piśmie pojawiły się sugestie Komisji, która radziła możliwie najdokładniejsze odwzorowanie herbu Łobza z 1967 r. Ponownie wrócono do prac. 8 maja 2017 roku wysłano drugi wniosek. 17 lipca br. do Urzędu Miejskiego wpłynęła pozytywna opinia nt. przedłożonych Komisji Heraldycznej projektów. Podstawę wyrażenia powyższej opinii stanowi uchwała nr 57-2074/O/2017 Komisji Heraldycznej z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie projektów herbu i flagi gminy Łobez, która to zawiera merytoryczną ocenę projektów w zakresie ich zgodności z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną. Uchwała ta dała podstawę organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały o ustanowieniu herbu i flagi.

 

Prace nad nowym herbem oraz flagą Łobza zainicjowała oraz koordynowała Joanna Pałęga. Studium historyczno-heraldyczne wykonała dr Agnieszka Gut, opracowanie graficzne- Bartłomiej Bryk, współpraca- Tomasz Mechliński

 

Pliki do pobrania:

STUDIUM HISTORYCZNO- HERALDYCZNE.pdf
Format: pdf, 1.09 MB
Herb_Flaga_Krzywe.pdf
Format: pdf, 1.34 MB