Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 19 lipca 2024
Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
słonecznie
15°C

Burmistrz Łobza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez reintegrację zawodową i społeczną w okresie sierpień - grudzień 2024 roku.

BURMISTRZ ŁOBZA

ul. Niepodległości 13

73 - 150 Łobez

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego polegającego na pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez reintegrację zawodową i społeczną w okresie sierpień - grudzień 2024 roku.

 

Postępowanie prowadzone jest w szczególności, zgodnie z:

1.     ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571);

2.     uchwałą nr LXXI/469/2023 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 24 listopada 2023 r. 
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Łobez z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024" (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 6487); 

3.     ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 
z późn. zm.).

 

I.              Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania publicznego polegającego na pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez reintegrację zawodową i społeczną 
w okresie sierpień – grudzień 2024 roku pn. „Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym w okresie sierpień - grudzień 2024 roku.”

 

Zasady realizacji zadania:

1.      prowadzenie reintegracji zawodowej pod nadzorem instruktora zawodu;

2.      prowadzenie reintegracji społecznej – spotkania ze specjalistami tj. np. psychologiem, pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym; 

3.      umożliwienie uczestnikom udziału w różnych zdarzeniach kulturalnych np. wyjazd do kina, wyjazd do teatru, na wycieczkę itp.;

4.      zapewnienie uczestnikom badań lekarskich z zakresu medycyny pracy;

5.      zapewnienie uczestnikom szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w tym niezbędnej odzieży ochronnej;

6.      organizacja spotkań integracyjnych dla uczestników tj. np. piknik integracyjny, Wigilia;

7.      zapewnienie transportu uczestników do miejsca realizacji zadań.

 

Zadanie w zależności od wykazania środków własnych przez organizację, może być sfinansowane (powierzenie realizacji) lub dofinansowane (wsparcie realizacji) przez Gminę Łobez. Zaangażowanie środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł oraz wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków podlega ocenie merytorycznej w trakcie rozpatrywania złożonych ofert.

 

Szczegółowe kryteria oceny ofert zawarte są w uchwale nr LXXI/469/2023 Rady Miejskiej 
w Łobzie z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Łobez z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024". 

 

II.      Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

 

III.   Zasady przyznawania dotacji: 

1.      Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: 

1)      Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zwaną dalej „ustawą” tj. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku 

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

2)      Inne, tj.:

a.       osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

b.      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

c.       spółdzielnie socjalne;

d.      spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

3)      Podmioty, które w okresie ostatnich trzech lat prowadziły działalność na rzecz tych środowisk lub wykażą jej znajomość.

2.      Burmistrz Łobza dokona wyboru oferty i zleci realizację zadania w drodze umowy. 

3.      Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż do 31 grudnia 2024 roku. 

4.      Podmioty, o których mowa w ust. 1 przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Burmistrz Łobza zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji. 

5.      Realizacja zadania może być zlecona kilku podmiotom działającym wspólnie. W tym celu podmioty zobowiązane są złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna powinna wskazywać, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3; 
a także sposób reprezentacji podmiotów, wobec organu administracji publicznej. 
Do oferty wspólnej podmioty załączają umowę zawartą między sobą, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

6.      Dopuszcza się możliwość wybrania więcej niż jednej oferty. W przypadku wybrania więcej niż jednej oferty, każdy podmiot, którego oferta zostanie wybrana będzie realizował zadanie samodzielnie. 

7.      Wysokość dotacji może ulec zmianie. W przypadku zmiany wysokości dotacji 
lub przyznania dotacji w kwocie niższej niż wynikająca ze złożonej oferty podmiot zobowiązany będzie do skorygowania wysokości środków zaplanowanych na realizację zadania oraz złożenia aktualizacji oferty, w tym odpowiednio z :

1)      aktualizacją opisu poszczególnych działań;

2)      aktualizacją harmonogramu; 

3)      aktualizacją kosztorysu. 

 

IV.             Terminy i warunki realizacji zadania: 

1.        Termin realizacji zadania – od 01 sierpnia do 31 grudnia 2024 roku. 

2.        Warunki realizacji zadania: 

Podmioty ubiegające o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:

1)      prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,

2)      dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadań objętych konkursem,

3)      posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem oraz spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057),

4)      prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) w tym do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, 

 

a ponadto:

 

5)      podmiot realizujący zadanie zgodnie z umową dotacji uprawniony będzie 
do dokonania przesunięć środków pomiędzy zaplanowanymi wydatkami 
o 20%, (dotyczy zwiększenia jak też pomniejszenia pozycji kosztorysu),

6)      rozliczenie przekazanej dotacji następować będzie na podstawie sprawozdania zgodnego ze wzorem ustalonym rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057) – załącznik nr 2 do ogłoszenia – wraz z załączonymi do sprawozdania kopiami faktur/rachunków oraz potwierdzeniem dokonania zapłaty za fakturę/rachunek (do sprawozdania końcowego, jeżeli były składane sprawozdania częściowe, powinny być załączone kopie faktur/rachunków wraz z potwierdzeniami dokonania zapłaty – za okres pomiędzy ostatnim sprawozdaniem częściowym, a sprawozdaniem końcowym). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości powstałych po przedłożeniu kserokopii dokumentów świadczących 
o poniesieniu wydatków, Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy okazania oryginałów przedkładanych dokumentów do wglądu,

7)      podmiot realizujący zadanie, który otrzyma dotację w wysokości równej lub przekraczającej wartość 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), zobowiązany będzie do złożenia, w trakcie realizacji zadania publicznego, sprawozdania częściowego z wykonywania zadania publicznego zgodnego ze wzorem ustalonym rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

Zleceniodawca uzależnia przekazanie kolejnych transz od wydatkowania 
co najmniej 70 % przekazanych środków dotacji.

Zleceniobiorca zobowiązany jest okazać Zleceniodawcy oryginały przedkładanych dokumentów do wglądu.

     Informacje i kwoty wydatkowanych środków zawarte w sprawozdaniach częściowych powinny być opracowywane w sposób narastający (za kolejne okresy),

8)      każdy dokument świadczący o poniesieniu wydatku (faktura/rachunek) dołączony do sprawozdań, o których mowa w pkt. 6 i 7, powinien być opatrzony pieczęcią Zleceniobiorcy oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje, z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych Zleceniobiorcy. 
W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca może żądać także faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę. Zestawienie faktur (rachunków) będące częścią sprawozdań, o których mowa w pkt. 6 i 7 powinno zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, nazwę kosztu oraz datę zapłaty za fakturę/rachunek,

9)      strony sprawozdań, o których mowa w pkt. 6 i 7 powinny być zaparafowane przez osoby podpisujące sprawozdanie,

10)  wydatki ujęte w kalkulacji dotyczyć mogą wyłącznie realizacji zadania, 
a nie innych kosztów działalności w tym działalności statutowej podmiotu,

11)  nie można pokrywać z przyznanej dotacji innych kosztów, jak tylko związanych bezpośrednio z realizowanym zadaniem (nie można pokrywać kosztów innej działalności statutowej Podmiotu), jak również w kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z remontami, adaptacją pomieszczeń, oraz inne nie związane z zakresem merytorycznym zadania,

12)  koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi nie mogą przekraczać 70% dotacji, każda zmiana tego kosztu wymaga zawarcia aneksu do umowy,

13)  koszty transportu nie mogą przekroczyć 30% dotacji, każda zmiana tego kosztu wymaga zawarcia aneksu do umowy,

14)  Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest złożyć wniosek o aneksowanie zawartej umowy na realizację zadania publicznego wykonywanego przez ten podmiot, niezwłocznie po powzięciu informacji o zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego zmianę – a niemieszczącego się w warunkach zmian niewymagających zawarcia aneksu opisanych w pkt 5. Wniosek o aneksowanie zawartej umowy wymaga uzasadnienia zmiany oraz załączenia zmienionych odpowiednio do proponowanej zmiany: harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania. 

Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie zdarzeń przyszłych tj. następujących 
po dacie zawarcia aneksu,   

15)  zmiana zawartej umowy nie może naruszyć zasad uczciwej konkurencji 
z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), np. nie spowoduje istotnej zmiany treści oferty, która została wybrana.

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert: 

1.      oferta powinna być przygotowana: 

1)      na piśmie (np. wydruk komputerowy, druki wypełnione pismem drukowanym lub maszynopis),

2)      wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. 
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057), który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Łobzie, w Wydziale Edukacji, Kultury i Zdrowia, pok. Nr 17, przy ul. Niepodległości 13 oraz na stronie internetowej gminy,

3)      w języku polskim, 

4)      podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania organizacji na zewnątrz wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia (np. pełnomocnictwo łącznie z odpisem KRS lub pełnomocnictwo z zaświadczeniem organu rejestrowego, KRS, zaświadczenie organu rejestrowego)    

5)       druk oferty jest dostępny na stronie internetowej www.bip.lobez.pl – 
w zakładce: „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” oraz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

6)      poszczególne strony oferty i załączników powinny być ponumerowane oraz zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

2.      Do oferty wspólnej podmioty załączają umowę zawartą między sobą, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. 

3.      Podmiot ubiegający się o przyznanie środków powinien przedstawić ofertę zgodnie 
z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. 

4.      Oferta powinna zawierać informacje wskazane w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

5.      Warunkiem rozpatrzenia oferty jest w szczególności: 

1)      złożenie oferty przez uprawniony podmiot, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 571), 

2)      złożenie oferty w terminie ustalonym w niniejszym ogłoszeniu,

3)      złożenie oferty na odpowiednim druku, zgodnie z obowiązującym wzorem,

4)      złożenie oferty wraz z niezbędnymi załącznikami, tj.: kopią statutu, kopią aktualnego odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru, lub innego aktualnego dokumentu stanowiącego o podstawie prawnej działalności Podmiotu - kopie powyższych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną,

5)      złożenie oferty podpisanej osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do składania oświadczeń woli przez oferenta,

6)      złożenie pisemnego oświadczenia osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o zobowiązaniu się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków otrzymanych 
z budżetu gminy, ze wskazaniem rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia, 

7)      załączenie pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę dotacji podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji),

6.      złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,

7.      czas związania ofertą - 45 dni od dnia złożenia oferty. 

 

 

 

 

VI.              Terminy składania ofert: 

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Łobzie przy ul. Niepodległości 13 (pok. 24 - sekretariat I piętro) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez reintegrację zawodową i społeczną w okresie sierpień - grudzień 2024 roku pn. Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym w okresie sierpień - grudzień 2024 roku” 
w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od ogłoszenia konkursu tj. do dnia 03.07.2024 r. do godz. 1500.
Termin uznaje się za zachowany, jeżeli oferta została złożona w miejscu i terminie, 
o którym mowa w pkt 1.
Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest: Dominika Woźnicka tel. 91 397 61 78.
 

VII.          Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 

W celu dokonania oceny złożonych ofert Burmistrz Łobza powoła komisję konkursową, która przedstawi propozycję oferty najkorzystniejszej. 
Termin wyboru ofert: do dnia 12.07.2024 r. (może zostać zmieniony w przypadku potrzeby wezwania podmiotu/podmiotów do usunięcia braków, złożenia wyjaśnień, wniesienia poprawek).
Tryb powoływania i zasady działania Komisji konkursowej określa Uchwała nr LXXI/469/2023 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Łobez z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2024",
Komisja konkursowa dokonuje dwuetapowej oceny złożonych wniosków 
w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. Pierwszy etap obejmuje ocenę formalną, a drugi etap ocenę merytoryczną. Oceny dokonuje się na karcie oceny formalnej oraz karcie oceny merytorycznej zgodnie z załącznikami nr 3 
i 4 do ogłoszenia, 
Ocena merytoryczna dokonywana jest na karcie oceny merytorycznej przez każdego członka komisji konkursowej, który przyznaje punkty oceny oferty w kategoriach określonych na karcie oceny. Wyniki punktacji każdego członka komisji konkursowej, w każdej z poszczególnych kategorii sumuje się, a następnie dzieli przez liczbę członków komisji konkursowej (średnia arytmetyczna kategorii oceny merytorycznej). Suma średnich arytmetycznych punktacji w każdej kategorii stanowi wynik oceny merytorycznej oferty.  
W przypadku stwierdzenia braków formalnych ocena merytoryczna nie będzie dokonywana, z zastrzeżeniem pkt. 7.
Komisja może wezwać podmiot do usunięcia braków formalnych i wyznaczyć 
w tym celu odpowiedni termin pod rygorem odrzucenia oferty.
W przypadku oceny merytorycznej przez komisję, komisja może wezwać podmiot 
do złożenia wyjaśnień, wniesienia poprawek – wyznaczając odpowiedni termin pod rygorem odrzucenia oferty.
Niespełnienie warunków formalnych lub nieuzyskanie minimalnej liczby punktów 
w wysokości 30 pkt powodować będzie odrzucenie oferty.  
Komisja przedstawia Burmistrzowi Łobza opinię, co do odrzucenia lub wyboru oferty bądź unieważnienia postępowania.
Decyzję o unieważnieniu postępowania, odrzuceniu lub wyborze oferty podejmuje Burmistrz Łobza.
Burmistrz Łobza może unieważnić postępowanie konkursowe, jeżeli: 
1)      nie złożono żadnej oferty,

2)      wszystkie złożone oferty zostały odrzucone.

13.  O wyniku konkursu składający oferty zostaną poinformowani pisemnie. Ogłoszenie 
o wynikach konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz na stronach internetowych: www.bip.lobez.pl, www.lobez.pl.

14.  Składający ofertę, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać pisemnego uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. 

15.  Dokumentację związaną z procedurą pracy Komisji Konkursowej prowadzi 
i przechowuje Wydział Edukacji, Kultury i Zdrowia, natomiast po zawarciu umowy na realizację zadania publicznego, nadzór nad zawartą umową oraz rozliczenia dotacji dokonuje wydział merytoryczny z zakresu działania, którego realizowane jest zadanie publiczne, zgodnie z zawartą umową. 

Przy dokonywaniu oceny ofert będą stosowane następujące kryteria: 
1)   pod względem formalnym:

a.       czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), 

b.      czy oferta została złożona w terminie ustalonym w niniejszym ogłoszeniu,

c.       czy oferta została sporządzona na odpowiednim druku, zgodnie obowiązującym wzorem,

d.      czy oferta zawiera wymagane załączniki, 

e.       czy złożona oferta została podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do składania oświadczeń woli przez oferenta,

f.        czy kopie przedłożonych dokumentów zostały potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez osobę upoważnioną,

2)   pod względem merytorycznym:

a.       możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (punktacja 0 – 10),

b.      przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym 
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (punktacja 0 – 12),

c.       proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie publiczne (punktacja 0 – 12),

d.      planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących 
z innych źródeł na realizację zadania publicznego (punktacja 0 – 10), 

e.       planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków (punktacja 0 – 12),

f.        realizacja dotychczas zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotu, który w latach poprzednich realizował zadania publiczne we współpracy z administracją publiczną, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (punktacja 0 – 4).

 

VIII.       Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wyboru oferty. 

 

IX.    Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie i ogłoszeniu. Wysokość dofinansowania dla poszczególnych podmiotów uzależniona będzie od ilości wybranych ofert i posiadanych środków. W związku z powyższym Zlecający zadanie zastrzega sobie prawo zmniejszenia wysokości kwoty dofinansowania proponowanej przez poszczególne Podmioty. W przypadku zmiany wysokości dotacji lub przyznania dotacji w kwocie niższej niż wynikająca ze złożonej oferty podmiot zobowiązany będzie do skorygowania wysokości środków zaplanowanych na realizację zadania oraz złożenia aktualizacji oferty, w tym odpowiednio z :

1.      aktualizacją opisu poszczególnych działań;

2.      aktualizacją harmonogramu; 

3.      aktualizacją kosztorysu. 

 

X.                Zrealizowane przez Gminę Łobez w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 cyt. pow. ustawy.

 

 

Nazwa organizacji realizującej zadanie publiczne polegającego na pomocy osobom 
w trudnej sytuacji życiowej poprzez reintegrację zawodową i społeczną w okresie luty - lipiec 2024 roku pn. „Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym w okresie luty - lipiec 2024 roku.”

 

Stowarzyszenie „Współistnienie” Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa”, 73 – 150 Łobez, ul. Drawska 6 – w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

Nazwa organizacji realizującej zadanie publiczne polegającego na pomocy osobom 
w trudnej sytuacji życiowej poprzez reintegrację zawodową i społeczną w okresie luty - lipiec 2023 roku pn. „Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym w 2023 roku.”

 

Stowarzyszenie „Współistnienie” Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa”, 73 – 150 Łobez, ul. Drawska 6 – w wysokości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

Fundacja PASJA, Tarnowo 1, 73-150 Łobez - w wysokości 17 500,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100).

 

 

Nazwa organizacji realizującej zadanie publiczne polegającego na pomocy osobom 
w trudnej sytuacji życiowej poprzez reintegrację zawodową i społeczną w okresie  sierpień - grudzień 2023 roku pn. „Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym w okresie sierpień – grudzień 2023 roku.”

 

Stowarzyszenie „Współistnienie” Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa”, 73 – 150 Łobez, ul. Drawska 6 – w wysokości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

Fundacja PASJA, Tarnowo 1, 73-150 Łobez - w wysokości 17 500,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100).

 

 

 

Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania publicznego 

XI.   Ogłoszono dnia: 12.06.2024 r.

Pliki do pobrania:

zal nr 5 - oświadczenie reintegracja.pdf
Format: pdf, 183.89 kB
zal nr 4 - karta oceny merytorycznej.pdf
Format: pdf, 144.84 kB
zal nr 4 - karta oceny merytorycznej.docx
Format: docx, 24.6 kB
zal nr 3 - karta oceny formalnej.pdf
Format: pdf, 117.38 kB
zal nr 3 - karta oceny formalnej.docx
Format: docx, 15.53 kB
zal nr 2 sprawozdanie.RTF
Format: rtf, 187.37 kB
zal nr 2 sprawozdanie.pdf
Format: pdf, 169.06 kB
zal nr 1 - oferta.RTF
Format: rtf, 251.18 kB
zal nr 1 - oferta.pdf
Format: pdf, 222.47 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.