Gmina Łobez

Opracowywanie LPR Gminy Łobez na lata 2017-2023

W związku z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łobez na lata 2017 -2023 realizowane są na terenie gminy działania partycypacyjne, służące przygotowaniu dokumentu strategicznego odpowiadającego na problemy mieszkańców. W trakcie opracowywania programu kluczowe jest zdanie mieszkańców i w tym celu prowadzone są badania ankietowe oraz warsztaty rewitalizacyjne, które odbyły się w dniach 16, 17 i 21 marca. Warsztaty zostały zorganizowane w miejscowości Dalno, Bełczna, Zajezierze i licznie wzięli w nich udział mieszkańcy wskazanych miejscowości oraz sąsiednich sołectw. Podczas warsztatów przekazano mieszkańcom wiedzę w zakresie rewitalizacji oraz podejścia do niniejszej tematyki, ze szczególnym uwzględnieniem projektów, które mogą być realizowane w ramach działań rewitalizacyjnych. Mieszkańcy podczas warsztatów wskazywali potrzeby swojej miejscowości oraz brali aktywny udział w opracowywaniu przedsięwzięć, czyli działań planowanych do realizacji w ramach procesu odnowy obszaru. Warsztaty zostały również zrealizowane dla mieszkańców Łobza.

W ramach prowadzonych działań, mieszkańcy zostali zachęceni do brania udziału w badaniu internetowym oraz realizowane były badania kwestionariuszowe. Ważnym procesem była również realizacja spacerów studyjnych jako wydarzenia mającego na celu wskazanie obszarów wymagających szczególnych działań rewitalizacyjnych.

Bardzo ważną pracę w ramach opracowywania dokumentu strategicznego wykonuje Zespół ds. Rewitalizacji, do którego wyznaczone zostały osoby pełniące ważne funkcje społeczne w gminie. W ramach spotkań zespołu realizowane są szkolenia mające na celu przekazanie wiedzy odnoszącej się do prowadzonych prac mających na celu opracowanie dokumentu strategicznego. Ponadto Zespół ds. Rewitalizacji konsultuje przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które opracowywane są przez wykonawcę programu rewitalizacji, we współpracy z mieszkańcami.

Podsumowując należy podkreślić, iż działania realizowane na terenie Gminy Łobez służą opracowaniu dokumentu strategicznego, który będzie podstawą do wnioskowania przez gminę o środki unijne oraz odnowę zdegradowanych przestrzeni publicznych.