Gmina Łobez

OGŁOSZENIE o SESJI RADY MIEJSKIEJ

Zawiadamiam, że dniu 28 sierpnia 2023 roku o godz. 9 00 w Sali nr 21 Urzędu Miejskiego w Łobzie odbędzie się LXVIII sesja Rady Miejskiej w Łobzie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
 4. Informacja o pracy Burmistrza Łobza w okresie międzysesyjnym;
 5. Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Łobez do roku szkolnego 2023/2024;
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łobez na rok 2023;
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2023 – 2037;
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/237/2021 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łobez;
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie 1 miasta Łobez przy ulicy Niepodległości 23A;
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Łobez;
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Łobzie;
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej utworzenia nowego sołectwa w wyniku podziału sołectwa Dalno;
 13. Pisemne interpelacje i zapytania radnych;
 14. Komunikaty i informacje;
 15. Informacje Przewodniczącej Rady;
 16. Zamknięcie obrad.

 

 • Równocześnie zawiadamiam, że materiały poddawane pod obrady na sesji Rady Miejskiej zostaną szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady w dniu 25 sierpnia 2023 roku o godz. 9 00 .
 • Transmisja z posiedzenia komisji będzie dostępna online www.bip.lobez.pl tylko w dniu posiedzenia komisji.
 • Transmisję z obrad sesji będzie można obejrzeć online – za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łobzie www.bip.lobez.pl
 • Informacje i projekty uchwał będące przedmiotem obrad zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łobzie (www.bip.lobez.pl – zakładka „Rada Miejska › materiały na sesję) oraz wyłożone do wglądu w biurze Rady Miejskiej, pokój nr 27.

 

Zapraszam do udziału w obradach
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Joanna Sienkiewicz

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności