Gmina Łobez

NABÓR W URZĘDZIE MIEJSKIM

BURMISTRZ ŁOBZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOBZIE 
Podinspektor ds. Promocji

Wymagania niezbędne: 
1. spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
2. obywatelstwo polskie,
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4. wykształcenie wyższe lub średnie,
5. przy wykształceniu średnim udokumentowane co najmniej 3 lata stażu pracy,
6. praktyczna znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na w/w stanowisku, w szczególności następujących aktów prawnych:

1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
2) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
3) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
4) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
5) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwistów zakładowych;
6) Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Łobzie stanowiący załącznik do zarządzenia nr 503/2020 Burmistrza Łobza z dnia 01 czerwca 2020 r.;
7. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office) oraz innych urządzeń biurowych,
9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
10. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe: 
1. znajomość programów biurowych i graficznych,
2. znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym,
3. dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,
4. samodzielność, systematyczność, kreatywność i zdolność analitycznego myślenia,
5. komunikatywność oraz umiejętność efektywnej pracy w zespole,
6. rzetelność, odpowiedzialność i wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. prowadzenie działań na rzecz promocji rozwoju gospodarczego, turystycznego, kulturalno-sportowego i społecznego Gminy,
2. inicjowanie i opracowywanie wydawnictw promocyjnych,
3. przygotowanie i promocja ofert dla inwestorów,
4. kompleksowa wewnętrzna i zewnętrzna promocja Gminy,
5. koordynowanie realizacji programów współpracy Gminy Łobez z zagranicą,
6. współpraca z gminami partnerskimi,
7. współpraca z przedsiębiorcami z terenu gminy w organizacji promocji, ich działalności w kraju i za granicą oraz wspieranie przedsiębiorczości lokalnej,
8. koordynowanie i współorganizowanie obchodów świąt narodowych i lokalnych,
9. przygotowanie publikacji do prasy, na stronę internetową i obsługa konferencji prasowych,

10. współpraca w przygotowaniu uczestnictwa miasta i gminy w targach, wystawach i innych imprezach promocyjnych,
11. prowadzenie i nadzór strony internetowej urzędu,
12. współpraca ze stowarzyszeniami i związkami miast członkowskich,
13. inicjowanie i opracowywanie wydawnictw promocyjnych,
14. prowadzenie spraw związanych z Budżetem Obywatelskim Gminy Łobez,
15. stała współpraca z wydziałami Urzędu Miejskiego oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
16. przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.

Warunki zatrudnienia:
umowa o pracę - 1 etat.
Informacje dodatkowe:
a) na niniejsze stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
b) osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę
przygotowawczą,
c) Burmistrz może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków, szczegóły określa odrębne zarządzenie Burmistrza.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny,
2. kserokopie świadectw pracy,
3. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
4. w przypadku posiadania przez kandydata zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych – kserokopie tych zaświadczeń,
5. oryginał kwestionariusza osobowego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
6. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – treść oświadczenia umieszczona jest w kwestionariuszu osobowym załączonym do niniejszego ogłoszenia (wyłoniony kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy przedkłada zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego);
7. w przypadku podania przez Kandydata danych osobowych, innych niż wymienione w art. 221 § 1 kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych, których podanie nie jest obowiązkowe – własnoręcznie podpisana zgoda na ich przetwarzanie - treść zgody umieszczona jest w kwestionariuszu osobowym załączonym do niniejszego ogłoszenia;

Warunki pracy:
Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

Informacje dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w art. 13a ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ww. ustawy, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego do rąk własnych pracownika sekretariatu (kontakt telefoniczny 91 397 40 01) lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Łobzie, ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. Promocji w Urzędzie Miejskim w Łobzie w terminie do dnia 26 stycznia 2023 r. do godz. 10.00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na podany w aplikacji adres.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:
Administratorem danych osobowych Kandydata jest:
Urząd Miejski w Łobzie reprezentowany przez Burmistrza Łobza z siedzibą:
ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: lobez@lobez.pl lub telefonicznie pod numerem 91 39 740 01/02 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@lobez.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Cele i podstawy przetwarzania.
Podane przez Kandydata dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łobzie.
Dane osobowe Kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w związku z art. 6 ust. 1 lit c , a w przypadku danych szczególnie chronionych w związku z art. 9 ust.2 lit. b RODO, w oparciu o przepisy prawa art. 221 §1, 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 6, 14, 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze Promocja.pdf
Format: pdf, 452.13 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności