Gmina Łobez

LXXV sesja Rady Miejskiej w Łobzie - 21 marca 2024 r.

OGŁOSZENIE

Zawiadamiam, że dniu 21 marca 2024 roku o godz. 9:00 w Sali nr 21 Urzędu Miejskiego w Łobzie odbędzie się  LXXV sesja Rady Miejskiej w Łobzie


Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;

2.      Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad;

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

4.      Informacja o pracy Burmistrza Łobza w okresie międzysesyjnym;

5.      Informacja Prokuratury Rejonowej w Łobzie o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie Gminy Łobez w 2023 roku;

6.      Informacja Komendy Powiatowej Policji w Łobzie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Policji na terenie Gminy Łobez w 2023 roku;

7.      Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie ostanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Łobez w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2023 roku;

8.      Informacja Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Łobzie o działalności statutowej struktur OSP Gminy Łobez za rok 2023;

9.      Informacja Straży Miejskiej w Łobzie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Łobez w 2023 roku;

10.  Informacja Burmistrza Łobza o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Łobez za rok 2023;

11.  Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Łobzie za rok 2023;

12.  Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Społecznych w Łobzie za rok 2023;

13.  Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań w 2024 roku;

14.  Informacja o lokalach mieszkalnych, w których wykonano remonty o wartości powyżej 5.000 zł w roku 2023;

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie 3 miasta Łobez przy ulicy Drawskiej 16;

16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr 264 położonej w obrębie 2 miasta Łobez przy ul. Bocznej;

17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobez na rok 2024;

18.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w gminie Łobez na lata 2024-2030;

19.  Pisemne interpelacje i zapytania radnych;

20.  Informacje Przewodniczącej Rady;

21.  Komunikaty i informacje;

22.  Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Łobzie za kadencję lat 2018-2024;

23.  Wystąpienie Przewodniczącej Rady podsumowujące VIII kadencję Rady Miejskiej w Łobzie;

24.  Wystąpienie Burmistrza Łobza podsumowujące kadencję lat 2018-2024;

25.  Zamknięcie obrad.

 

Równocześnie zawiadamiam, że materiały poddawane pod obrady na sesji Rady Miejskiej zostaną szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady w dniu 20 marca 2024 roku o godz. 9:00. Transmisja z posiedzenia komisji będzie dostępna online www.bip.lobez.pl tylko w dniu posiedzenia komisji. 

Transmisję z obrad sesji będzie można obejrzeć online – za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łobzie www.bip.lobez.pl

Informacje i projekty uchwał będące przedmiotem obrad zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łobzie (www.bip.lobez.pl – zakładka „Rada Miejska › materiały na sesję") oraz wyłożone do wglądu w biurze Rady Miejskiej, pokój nr 27. 

 

Zapraszam do udziału w obradach

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Sienkiewicz      

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności