Gmina Łobez

LXXIV sesja Rady Miejskiej w Łobzie - 28 lutego 2024 r.

OGŁOSZENIE

Zawiadamiam, że dniu 28 lutego 2024 roku o godz. 9:00 w Sali nr 21 Urzędu Miejskiego w Łobzie odbędzie się LXXIV sesja Rady Miejskiej w Łobzie


 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum;

2.      Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad;

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

4.      Informacja o pracy Burmistrza Łobza w okresie międzysesyjnym;

5.      Diagnoza potrzeb mieszkaniowych oraz sprawozdanie z działalności społecznej Komisji Mieszkaniowej za rok 2023;

6.      Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2023 w szkołach prowadzonych przez Gminę Łobez;

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łobez na 2024 rok;

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2024-2037;

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej

         zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Łobez;

11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz wykonywanie innych zadań;

12.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/73/2019 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łobez dotyczących budżetu obywatelskiego;

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/90 Rady Gminy i Miasta w Łobzie z dnia 26 października 1990 r. w sprawie podziału terenu gminy Łobez na sołectwa;

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Łobez i nadania jej Statutu;

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości; 

16.  Pisemne interpelacje i zapytania radnych;

17.  Informacje Przewodniczącej Rady;

18.  Komunikaty i informacje;

19.  Zamknięcie obrad.

 

Równocześnie zawiadamiam, że materiały poddawane pod obrady na sesji Rady Miejskiej zostaną szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady w dniu 26 lutego 2024 roku o godz. 8:00. Transmisja z posiedzenia komisji będzie dostępna online www.bip.lobez.pl  tylko w dniu posiedzenia komisji. 

Transmisję z obrad sesji będzie można obejrzeć online – za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łobzie www.bip.lobez.pl

Informacje i projekty uchwał będące przedmiotem obrad zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łobzie (www.bip.lobez.pl – zakładka „Rada Miejska › materiały na sesję") oraz wyłożone do wglądu w biurze Rady Miejskiej, pokój nr 27. 

 

Zapraszam do udziału w obradach

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Sienkiewicz      

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności