Gmina Łobez

III sesja Rady Miejskiej w Łobzie - 27 czerwca 2024 roku

OGŁOSZENIE

Zawiadamiam, że dniu 27 czerwca 2024 roku o godz. 10:00 w Sali nr 21 Urzędu Miejskiego w Łobzie odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Łobzie


 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;

2.      Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad;

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

4.      Informacja o pracy Burmistrza Łobza w okresie międzysesyjnym;

5.      Raport o stanie Gminy Łobez za rok 2023; 

6.      Przeprowadzenie debaty nad Raportem o stanie Gminy Łobez za rok 2023;

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łobza wotum zaufania;

8.      Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Łobez i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łobez za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łobez za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łobez za rok 2023; 

10.  Zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łobza absolutoriom z tytułu wykonania budżetu Gminy Łobez za rok 2023 oraz zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie i z opinią stałych komisji Rady Miejskiej w Łobzie wobec wniosku Komisji Rewizyjnej; 

11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łobza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023;

12.  Sprawozdanie Burmistrza Łobza oraz kierowników jednostek podległych gminie dotyczące wysokości i rodzaju ulg udzielonych w trybie uchwały nr XLIII/412/14 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28.05.2014 r.

13.  Rozpatrzenie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łobez na 2024 rok;

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2024 – 2037;

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

16.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych;

17.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/210/2020 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji celowej na budowę zbiornika bezodpływowego na terenie Gminy Łobez;

18.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej część działki nr 120/14 położonej w obrębie 1 miasta Łobez przy ul. Niepodległości;

19.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych do pracy w Komisji Przetargowej;

20.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej;

21.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnego do pracy w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

22.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla w Łobzie;

23.  Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Łobzie na II półrocze 2024 r.;

24.  Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Łobzie na II półrocze 2024 r.;

25.  Pisemne interpelacje i zapytania radnych;

26.  Komunikaty i informacje;

27.  Informacje Przewodniczącego Rady;

28.  Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Stankiewicz

 

Równocześnie zawiadamiam, że materiały poddawane pod obrady na sesji Rady Miejskiej zostaną szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady w dniu 25 czerwca 2024 roku  o godz. 9:00. Transmisja z posiedzenia komisji będzie aktywna online www.bip.lobez.pl  tylko w dniu 25 maja br.  w godzinach posiedzenia komisji. 

 

Transmisję z obrad sesji będzie można obejrzeć online – za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łobzie www.bip.lobez.pl

 

Informacje i projekty uchwał będące przedmiotem obrad zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łobzie (www.bip.lobez.pl – zakładka „Rada Miejska › materiały na sesję") oraz wyłożone do wglądu w biurze Rady Miejskiej, pokój nr 27. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności